Skip to content Skip to navigation

Biểu mẫu

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Phiếu đánh giá đề tài NCKH cấp Trường - BM.14-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Phiếu đăng ký đề tài NCKH của sinh viên - BM.15-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Quyết định giao đề tài NCKH cho sinh viên - BM.16-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường - BM.17-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Biên bản nghiệm tu đề tài NCKH của sinh viên - BM.18-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Phiếu đánh giá đề tài NCKH của sinh viên - BM.19-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Tờ trình gửi dự thi sinh viên NCKH - BM.20-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Xác nhận khối lượng công tác khoa học của giảng viên - BM.21-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Sổ mượn, trả hồ sơ - BM.22-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Danh mục hồ sơ khoa học - BM.23-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học

Pages