Skip to content Skip to navigation

Văn bản, thông báo KHCN

Tên Văn bản File tải về Số ký hiệu Ban hành
Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải Mức 5 đối với xe ô tô SXLR và nhập khẩu mới Tải về Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT 15/06/2024
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 Tải về 17/2023/TT-BTNMT 31/10/2023
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại Tải về 23/2023/TT-BCT 15/11/2023
Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Tải về 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015
Báo cáo tăng trưởng xanh: Cơ hội đột phá và hướng đi cho Việt Nam của Bộ Kế hoạch đầu tư (triển khai Kết luận Phiên họp toàn thể lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh) Tải về 8673/BKHĐT- KHGDTNMT 19/10/2023
Nghị định thi hành một số điều của Luật đất đai Tải về 08/VBHN-BTNMT 19/09/2023
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000 Tải về 11/2023/TT-BTNMT 29/09/2023
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về 1668/QĐ-BKHCN 01/08/2023
Nghị định số 01/VBHN-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển Tải về 01/VBHN-BTNMT 29/08/2023
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Tải về 18/2023/TT-BKHCN 15/08/2023

Pages