Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu chung

Tên đơn vị: PHÒNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

 • Địa chỉ: Trường Đại học Hàng Hải - Số 484 - Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng
 • Thông tin liên lạc: ĐT: 02253.829111 Fax: 02253.625175.
 • Email: khcn@vimaru.edu.vn; Website: http://khcn.vimaru.edu.vn.

Ban lãnh đạo:

Họ và tên: Trần Thế Nam

 • Chức vụ: Trưởng phòng.
 • Học hàm - học vị: TS.
 • Phòng làm việc: Phòng 206A - Nhà A1 - Trường Đại học Hàng Hải.
 • Số điện thoại: +84.225.3829111; Email: thenam@vimaru.edu.vn.

Chức năng, nhiệm vụ

 • Phòng Khoa học - Công nghệ là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thông tin khoa học công nghệ của trường.
 • Xây dựng định hướng, chương trình, kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy phục vụ nhiệm vụ đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
 • Soạn thảo các văn bản thuộc chức năng và nhiệm vụ được giao trình Hiệu trưởng ban hành và theo dõi việc thực hiện văn bản đó.
 • Tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ, kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các đơn vị trong trường.
 • Thực hiện chức năng quản lý nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
 • Đảm bảo vai trò thường trực Ban biên tập Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, chịu trách nhiệm xuất bản và phát hành tạp chí; cập nhật thường xuyên thông tin liên quan đến khoa học công nghệ.
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học.
 • Hướng dẫn đăng ký sở hữu công nghệ (sáng kiến, sáng chế, phát minh) và khai thác thông tin về sở hữu trí tuệ các cán bộ trong trường.
 • Hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học.
 • Quản lý cán bộ, viên chức thuộc phòng khoa học công nghệ theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư được nhà trường giao để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Chủ trì hoặc phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng..