Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2021 Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách cổ tức tới chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toàn (ISSN: 1859-4093) Đào Văn Thi, Lưu Hữu Đức
Năm 2021 Hexaco Personality Traits And Job Seekers’ Networking Behavior: The Effect Of Network Size Journal of Asian Finance Economics and Business (ISSN: 2288-4637) Mai, K.T., Le, S.T., Phung, M.T., Nguyen, T.T.H.
Năm 2021 Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp Tạp chí Tài chính (ISSN: 2615-8973) Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Năm 2021 Ước lượng trong mô hình hồi quy Poisson giã nở số không kiểm duyệt bên phải TNU Journal of Science and Technology Nguyễn Văn Trịnh, Phạm Văn Minh
Năm 2018 The relations between dry port characteristics and regional port-hinterland settings: findings for a global sample of dry ports Maritime Policy & Management Lam Canh Nguyena, b and Theo Notteboomc, a, d, e aFaculty of Applied Economics, University of Antwerp, Antwerp, Belgium; bInternational School of Education, Vietnam Maritime University, Hai Phong, Vietnam; cCenter for Eurasian Maritime and Inland Logistics (CEMIL), Shanghai Maritime University, Shanghai, People’s Republic of China; dMaritime Institute, Faculty of Law, Ghent University, Ghent, Belgium; eAntwerp Maritime Academy, Belgium
Năm 2018 Research, development of the design and calculation of thermal and electrical parameters of the TEG for the ship M/V NSU Keystone IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series T H Hoang1, 2 and S V Vinogradov1 1.Astrakhan State Technical University, 16, Tatischeva St., Astrakhan, 414056, Russia; 2.Vietnam Maritime University, Hai Phong, Vietnam.
Năm 2018 Effect of uncertain factors on the hull girder ultimate vertical bending moment of bulk carriers Ocean Engineering • Tuyen Vu Vanbc PingYangab Tuyen Doan Vanbc a Key Laboratory of High Performance Ship Technology (Wuhan University of Technology), Ministry of Education, Wuhan 430063, China b School of Transportation, Wuhan University of Technology, China c Faculty of Shipbuilding, Vietnam Maritime University, Viet Nam
Năm 2017 The Relationship between continuous cooling rate and microstructure in the heat affected zone (HAZ) of the dissimilar weld between carbon steel and austenitic stainless steel Acta Metallurgica Slovaca Le Thi Nhung1), Pham Mai Khanh1*), Le Minh Hai1), Nguyen Duong Nam2) 1) School of Materials Science and Engineering, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam 2) School of Mechanical Engineering, Vietnam Maritime University, Hai Phong, Vietnam
Room-temperature ferromagnetism in Fe-based perovskite solid solution in lead-free ferroelectric Bi0.5Na0.5TiO materials Journal of Magnetism and Magnetic Materials Nguyen The Hungab, Luong Huu Baca, Nguyen Ngoc Trunga, Nguyen The Hoanga, Pham Van Vinhc, Dang Duc Dunga a School of Engineering Physics, Ha Noi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Road, Ha Noi, Viet Nam b Department of Physics, Faculty of Basic-Fundamental Sciences, Viet Nam Maritime University, 484 Lach Tray Road, Ngo Quyen, Hai Phong, Viet Nam c Faculty of Physics, Hanoi National University of Education, 136 Xuan Thuy, Cau Giay, Viet Nam
Năm 2018 Structural, optical, and magnetic properties of SrFeO3-δ-modified Bi0.5Na0.5TiO3 materials Physica B: Condensed Matter • Nguyen The Hunga, b, Luong Huu Baca, Nguyen The Hoanga, • Pham Van Vinhc, Nguyen Ngoc Trunga, Dang Duc Dunga, • a School of Engineering Physics, Ha Noi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Road, Ha Noi, Viet Nam • b Department of Physics, Faculty of Basic-Fundamental Science, Viet Nam Maritime University, 484 Lach Tray Road, Ngo Quyen, Hai Phong, Viet Nam • c Faculty of Physics, Hanoi National University of Education, 136 Xuan Thuy, Cau Giay, Viet Nam

Pages