Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu xây dựng quy trình hướng dẫn xếp dỡ hàng phục vụ cho thuyền viên làm việc trên tàu ô tô – Pure Truck Car Carrier