Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Văn phòng Ban biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

Địa chỉ: P.207B- Nhà A1 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray- Ngô Quyền- Hải Phòng

Điện thoại: +84 313829 111
Email: khcn.dhhh@vimaru.edu.vn/tckhcnhh@gmail.com