Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Khoa học Công nghệ Quý II/2017

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 22/8/2017, Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Khoa học - Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan.
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, đánh giá của Phòng KHCN về tình hình thực hiện, triển khai các hoạt động KHCN trong Quý II/2017 và định hướng một số nhiệm vụ, công tác KHCN trong Quý III/2017, một số góp ý, đề xuất của các đại biểu tham dự cuộc họp, PHT Phạm Xuân Dương đã giải đáp một số ý kiến, phân tích các điểm tồn tại cần khắc phục, kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị để triển khai trong Quý III/2017 như sau:
I. Đánh giá về các công việc đã thực hiện
1.1.  Đánh giá chung

Phòng KHCN đã phối hợp cùng với các đơn vị trong toàn trường hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường và Sinh viên, tuy nhiên vẫn còn một số chủ nhiệm đề tài cấp Trường không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã đăng ký;
Công tác nghiệm thu giáo trình còn chậm. Hiện nay mới hoàn thành nghiệm thu 8/38 đầu sách được giao trong năm học 2016-2017;
Công tác phát hành tài liệu học tập phục vụ sinh viên trong học kỳ phụ năm học 2016-2017 đạt kết quả tốt;
Xuất bản tạp chí KHCN Hàng hải đúng thời hạn, gửi nộp lưu chiểu đúng quy định;
Thông tin về các Hội thảo trong và ngoài nước được cung cấp kịp thời đến các đơn vị trong toàn trường.
1.2. Một số tồn tại cần khắc phục
- Các chủ nhiệm đề tài được cử đi công tác/đi học trong năm học, hoặc vì lý do khách quan không kịp thực hiện được nhiệm vụ NCKH đã đăng ký cần gửi văn bản giải trình (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị) đến Phòng KHCN trước thời hạn quy định;
- Thủ trưởng các đơn vị cùng các tác giả rà soát lại các đầu sách giáo trình đã đăng ký biên soạn và lên kế hoạch nghiệm thu đúng tiến độ, tránh trường hợp để quá nhiều năm sau mới tiến hành nghiệm thu;
- Đối với việc đăng ký đề tài cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp Nhà nước: các đề xuất cần phải có ý kiến phê duyệt của Hội đồng Đào tạo - KHCN cấp Khoa/Viện trước khi  chuyển về Phòng Khoa học Công nghệ tập hợp trình Ban Giám hiệu Nhà trường;

- Chủ nhiệm các đề tài cần phối hợp chặt chẽ với Phòng KH-TC và các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ giải ngân đúng quy định và thời hạn.
II. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị
2.1. Phòng Khoa học - Công nghệ

Tiếp tục triển khai công tác KHCN năm học 2017 - 2018 theo kế hoạch hoạt động chung của Nhà trường;
Triển khai quyết định giao nhiệm vụ KHCN và Môi trường năm 2018 theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành, Thành phố Hải Phòng;
Triển khai thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, NCKH Sinh viên và biên soạn giáo trình tài liệu năm học 2017 - 2018;
Tiếp tục tiến hành nghiệm thu các giáo trình, tài liệu giảng dạy đã đăng ký;
Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên rà soát số lượng Giáo trình, Tài liệu học tập thu hồi và phối hợp với Phòng Đào tạo, Nhà xuất bản Hàng hải lập kế hoạch in ấn Tài liệu học tập phục vụ sinh viên học kỳ 1 năm học 2017-2018;
Tiếp tục nhận bài đăng, thực hiện công tác phản biện, biên tập và xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 52 (11/2017); số Tạp chí Khoa học Công nghệ phiên bản Tiếng Anh;
Triển khai xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Neptune năm 2017;
Triển khai xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017;
Làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn để triển khai các hoạt động KHCN của Nhà trường ngày càng hiệu quả, đúng quy định.
Chủ động Tham dự các hội thảo khoa học theo chương trình hoạt động khoa học có sự tham gia của Nhà trường và các đơn vị liên quan.
2.2. Các Khoa/Viện
* Xây dựng kế hoạch dài hạn cho NCKH:
Các Khoa/Viện cần lập kế hoạch định hướng phát triển Khoa học và Công nghệ của đơn vị mình trong giai đoạn 5 và 10 năm tới gửi Ban Giám hiệu (Email: phxduong@vimaru.edu.vn) và Phòng KHCN (Email: khcn.dhhh@vimaru.edu.vn) để Nhà trường tổng hợp, có kế hoạch hỗ trợ cụ thể.
* Đối với đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp:
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, Thành phố, Nhà nước được nhà trường giao thực hiện năm 2016, 2017, 2018.
Các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước, cấp Thành phố thực hiện bằng kinh phí NSNN kết hợp với Phòng KH-TC thực hiện tiến độ giải ngân và phối hợp với Phòng KHCN chuẩn bị cho kế hoạch kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ KHCN của cơ quan chủ quản năm 2017.
Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các cán bộ, giảng viên và sinh viên chuẩn bị đề xuất các đề tài NCKH cấp Trường và đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018.
* Đối với công tác biên soạn giáo trình, sách năm học 2016-2017 và kế hoạch đăng ký biên soạn mới năm học 2017-2018:
Các Bộ môn tiếp tục phối hợp với Phòng KHCN rà soát tài liệu học tập và gửi về Phòng KHCN để triển công tác khai in ấn phục sinh viên trong học kỳ I năm học 2017-2018.
Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc các tác giả đã đăng ký biên soạn giáo trình tiến hành làm thủ tục nghiệm thu theo kế hoạch đã được Nhà trường giao của năm học trước, rà soát lại những giáo trình cần biên soạn cho năm học mới, tránh tình trạng đăng ký quá nhiều nhưng không thực hiện được.
2.3. Viện Nghiên cứu phát triển/Ban Quản lý phần mềm Turnitin
Tiếp tục phối hợp với Phòng KHCN và các đơn vị liên quan kiểm tra chống sao chép các bài báo, đề tài, luận văn theo quy trình và đảm bảo tiến độ phản biện; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường hiệu quả công năng sử dụng phần mềm Turnitin trong hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu bên cạnh mục đích tăng cường liêm chính học thuật.
2.4. Phòng Đào tạo
Chủ động cung cấp số liệu đăng ký học phần của sinh viên sau khi có sự điều chỉnh cho Phòng Khoa học công nghệ để đảm bảo đủ số lượng sách của sinh viên khi vào học kỳ I năm học 2017-2018.
2.5. Phòng Công tác sinh viên
Phối hợp với Nhà xuất bản Hàng hải thực hiện công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập phục vụ sinh viên trong học kỳ I năm học 2017-2018.
2.6. Nhà Xuất bản Hàng hải
Đảm bảo kế hoạch in Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 51 và công tác in giáo trình, tài liệu phát hành cho sinh viên học kỳ I năm học 2017 - 2018.
2.7. Các đơn vị chức năng thuộc Trường
  Theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng KHCN, các Khoa/Viện/Trung tâm thuộc khối KHCN tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.