Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Mời tham dự viết bài tham luận cho Hội thảo "Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học"

Thực hiện Công văn 3299/ĐHĐN-KHCNMT ngày 29/9/2017 của Trường Đại học Đà Nẵng về việc Mời tham dự viết bài tham luận cho Hội thảo "Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học", Nhà trường thông báo đến các đơn vị nghiên cứu và tham dự, nội dung chi tiết xem công văn đính kèm.
Bài tham luận sử dụng định dạng một cột, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, độ dài từ 5 đến 15 trang A4. Tập tin điện tử của bài tham luận xin gửi về email bankhcnmt@ac.udn.vn trước ngày 20/10/2017 đồng thời email về phòng Khoa học - Công nghệ khcn@vimaru.edu.vn để tổng hợp thông tin.
Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến CB, GV của đơn vị biết để tham gia viết bài./.

File đính kèm: