Skip to content Skip to navigation

Thông báo: Về việc tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực Cơ khí gắn với việc làm sinh viên ra trường - Thực trạng và Giải pháp”

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phối hợp với Tạp chí Cơ khí Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực Cơ khí gắn với việc làm sinh viên ra trường - Thực trạng và Giải pháp” tại Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng. Hội thảo diễn ra là sự kiện quan trọng nhất từ trước đến nay của Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng; là cơ hội của các nhà quản lý/các cơ quan/doanh nghiệp và cơ sở đào tạo hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, cùng nhau thông tin trao đổi trong thời gian qua, hiện nay và dự báo trong thời gian tới về đào tạo nguồn nhân lực Cơ khí theo phương châm gắn kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước - Cơ sở đào tạo - Doanh nghiệp, từ đó đề ra mục tiêu, chiến lược cùng những giải pháp đột phá có tính khả thi cao, đồng thời góp tiếng nói/kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước, nhằm có chính sách hỗ trợ phù hợp về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Cơ khí Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng ở nước ta.
Báo cáo khoa học/Bài báo được gửi về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam định theo email: hoithaokhoahoc.nute@gmail.com, đồng thời gửi email qua địa chỉ Phòng KH-CN khcn.dhhh@gmail.com, thời gian: trước ngày 12/8/2017.
Thể lệ, địa chỉ liên hệ và đăng ký gửi bài tham dự (xem thông báo chi tiết đính kèm).
Nhận được thông báo này, thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các CB, GV của đơn vị mình biết để tham gia và viết bài cho Hội thảo./.