Skip to content Skip to navigation

Thông báo: Về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Căn cứ  Công văn số 37/TB-HĐCDGSNN ký ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, Hiệu trưởng yêu cầu cán bộ, giáo viên trong toàn Trường đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện của người được xét công nhận chức danh GS, PGS để ghi tên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2017 về Phòng Khoa học - Công nghệ, hạn cuối cùng vào ngày 31/7/2017.

Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS nộp về Phòng Khoa học Công nghệ, hạn cuối vào ngày 01/11/2017 (Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo Công văn đính kèm).
Thông tin chi tiết xin liên hệ tại Phòng Khoa học – Công nghệ hoặc xem thêm thông tin trên Website: http://www.hdcdgsnn.gov.vn.