Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO V/v đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên và biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, NCKH Sinh viên và công tác biên soạn tài liệu giảng dạy như sau:
1. Công tác đăng ký đề tài, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
- Đề tài NCKH cấp trường, sinh viên: các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng cấp Khoa, Viện và tổ chức xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường của đơn vị năm học 2017-2018 của giảng viên và sinh viên tại đơn vị gồm: Biên bản xét duyệt đề tài, Danh sách tổng hợp của đơn vị, Phiếu đăng ký, Thuyết minh, Dự toán kinh phí (BM.09-QT.KHCN.03 đối với đề tài của giảng viên; BM.15-QT.KHCN.03 đối với đề tài NCKH của sinh viên).
- Công tác biên soạn tài liệu giảng dạy: đề nghị các đơn vị rà soát lại nhu cầu, khả năng thực hiện và tiến hành đăng ký biên soạn (BM.01-QT.KHCN.04), đồng thời Thủ trưởng các đơn vị và chủ biên tài liệu giảng dạy cần kiểm tra lại tài liệu đã đăng ký biên soạn trong các năm nhưng chưa thực hiện, cần có kế hoạch thực hiện như đã đăng ký với Nhà trường.
Trên cơ sở danh sách đăng ký từ các đơn vị, Nhà trường sẽ tiến hành giao nhiệm vụ KHCN, biên soạn giáo trình giảng dạy năm học 2017-2018 cho các cá nhân và đơn vị.
Tất cả các bản đăng ký cá nhân và bản tổng hợp chung (mẫu kèm theo) của toàn đơn vị đã được phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị nộp trực tiếp tại Phòng KH-CN, gồm bản in và file mềm qua email: khcn@vimaru.edu.vn trước 15/9/2017 để tổng hợp và tổ chức xét duyệt theo quy định của Nhà trường.
Biểu mẫu đăng ký được gửi qua email của trợ lý khoa học các Khoa hoặc tải biểu mẫu của Phòng KHCN tại website: khcn.vimaru.edu.vn
2. Công tác đánh giá giữa kỳ
Trong quá trình thực hiện, các đơn vị tự tổ chức đánh giá giữa kỳ tiến độ thực hiện của các đề tài, giáo trình, tài liệu giảng dạy và nộp báo cáo về Phòng KH-CN trước 30/01/2018.

3. Công tác nghiệm thu đề tài, giáo trình, tài liệu giảng dạy
- Đối với các đề tài NCKH cấp Trường của CB, GV: trước khi tiến hành thủ tục nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, các đơn vị nộp dự kiến danh sách Hội đồng khoa học chuyên ngành, bản toàn văn đề tài, tóm tắt đề tài, file mềm về Phòng KH-CN từ ngày 16 đến 20/4/2018 để tiến hành kiểm tra chống sao chép. Căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà trường sẽ ra Quyết định nghiệm thu và tổ chức nghiệm thu các đề tài đã hoàn thành tiến độ vào tuần cuối tháng 5 và 6 năm 2018.
- Đối với các đề tài NCKH sinh viên: các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở và lựa chọn các đề tài xuất sắc nhất gửi dự thi cấp Trường trước ngày 20/4/2018. Các công trình xuất sắc được Hội đồng nghiệm thu cấp Trường đánh giá sẽ được gửi dự thi Giải thưởng sinh viên NCKH cấp cao hơn.
- Đối với công tác nghiệm thu giáo trình, TLGD: Tác giả cần gửi 04 bản thảo giáo trình, tài liệu nghiệm thu (theo mẫu quy định về quy cách chế bản đã được ban hành); 04 đề cương chi tiết (theo chương trình đào tạo đã ban hành) và file mềm qua email: hienkhcndhhh@gmail.com để tiến hành làm thủ tục thẩm định, nghiệm thu theo quy định.
Nhận được thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới toàn thể CB, GV và sinh viên trong đơn vị biết để thực hiện./.

Chi tiết xin mời xem tại file đính kèm.

File đính kèm: