Skip to content Skip to navigation

Lương Công Nhớ

Lương Công Nhớ

Chức vụ: 
Hiệu trưởng
Đơn vị: 
Ban Giám hiệu
Học hàm: 
GS
Học vị: 
Tiến sĩ
Lĩnh vực chuyên môn: 
Thiết bị năng lượng tàu biển