Skip to content Skip to navigation

Nguyễn Hữu Tuân

Nguyễn Hữu Tuân

Chức vụ: 
Trưởng khoa
Đơn vị: 
Khoa Công nghệ Thông tin
Học vị: 
Tiến sĩ
Ngành đào tạo: 
Công nghệ thông tin
Liên hệ: 
P. 912 - Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Lĩnh vực chuyên môn: 
Công nghệ thông tin