Skip to content Skip to navigation

Trần Thế Nam

Trần Thế Nam

Chức vụ: 
Trưởng phòng
Đơn vị: 
Phòng Khoa học - Công nghệ
Học hàm: 
Tiến sĩ
Ngành đào tạo: 
Khai thác bảo trì tàu thủy
Liên hệ: 
Phòng 205C, Tầng 2, Nhà A1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Lĩnh vực chuyên môn: 
Khai thác bảo trì tàu thủy