Skip to content Skip to navigation

Vũ Văn Huyền

Vũ Văn Huyền

Chức vụ: 
Giảng viên
Đơn vị: 
Khoa Công trình
Học hàm: 
Tiến sĩ
Ngành đào tạo: 
Khoa học kỹ thuật
Liên hệ: 
Khoa Công trình, Tầng 9, Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Lĩnh vực chuyên môn: 
Khoa học kỹ thuật