Skip to content Skip to navigation

Điều khiển động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc không sử dụng cảm biến tốc độ trong điều kiện thời gian thực

Real-time control speed sensorless control of induction motor
Tóm tắt: 

Bài báo bàn về các phương pháp ước lượng tốc độ động cơ. Tốc độ quay của động cơ được ước lượng và đưa vào khâu tính toán từ thông và cũng phản hồi về bộ điều khiển tốc độ trong cấu trúc điều khiển. Kỹ thuật cài đặt bộ ước lượng tốc độ và cấu trúc điều khiển động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc được thực hiện trên nền tảng vi xử lý tín hiệu số DSP của Texas Instruments. Các kết quả thực nghiệm cho thấy thuật toán ước lượng tốc độ đã đáp ứng yêu cầu.

Abstract: 

The paper discusses about some methods which estimate motor speed. Speed is estimated and is one of inputs flux observer and is feedback signal of speed controller,... The algorithm speed estimator is implemented by using digital signal processor (DSP) F28035 Texas Instruments. The validation is carried out by implementation. Experiment results are provided to illustrate the effectiveness of the proposed algorithm estimator.

Số TT: 
1
Trang: 
3