Skip to content Skip to navigation

Khảo sát hiện trạng quản lý và xây dựng quy trình quản lý chất thải rắn y tế cho các cơ sở y tế cấp quận huyện và các phòng khám tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng