Skip to content Skip to navigation

Máy biến áp điện tử - những hứa hẹn cho công nghiệp truyền năng lượng điện

The solid state transformer - many promising for distribution power system
Tóm tắt: 

Bài báo này giới thiệu biến áp điện tử (SST) là máy biến áp kích thước nhỏ, hiệu suất cao đang được nghiên cứu để sử dụng vào lưới điện phân phối. SST cho phép điều chỉnh điện áp và dòng điện theo cùng một cách FACTs (Flexible Alternating Current Transmission System) để bù chênh lệch điện áp, giới hạn lỗi hiện tại. Có thể dùng cáp DC để kết nối lưới điện siêu nhỏ tạo một lưới điện nhỏ mới. SST là một thiết bị quản lý năng lượng thông minh. Pin và các nguồn năng lượng tái tạo có thể được nối trực tiếp với SST trao đổi trực tiếp với lưới điện không cần khâu trung gian.

Abstract: 

This article introduces the Solid State Transformer (SST), a small, high-performance voltage transformer that is being studied for using in distribution grids. SST allows to regulate voltage and current in the same way FACTs to compensate the voltage difference, current error limits. You can use a DC cable to connect the micro grid to create a new small grid. SST is a smart power management device. Batteries and renewable energy sources can be connected directly to the SST exchanged directly with uninterruptible power supply.

Số TT: 
1
Trang: 
3