Skip to content Skip to navigation

Mô phỏng rung động máy rô to tàu thủy

Vibration simulation on the marine rotor machinery
Tóm tắt: 

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng rung động máy rô to cứng đặt nằm ngang dưới tác động của lực mất cân bằng và lực cưỡng bức có tần số là bội số của vòng quay trục rô to, xét đến ảnh hưởng độ cứng của gối đỡ và bệ đỡ đến các đặc tính rung động của máy rô to. Nghiên cứu áp dụng trong giám sát rung động trên một số máy rô to tàu thủy.

Abstract: 

This article presents some results of the modelling and simulating vibrations on the rotor machinery with the placed horizontally rigid rotor under the excited forces, such as the unbalance force and the other ones, their frequencies are multiple of the rotor-shaft revolution according to the influence of the bearing and pedastal stiffness on the vibration characteristics of the rotor machinery. The study is carried out for vibration monitoring purposes on the marine classes of rotor machinery.

Số TT: 
2
Trang: 
8