Skip to content Skip to navigation

Một số khuyến nghị phòng ngừa cướp biển đối với các tàu hoạt động ở khu vực Đông Nam Á

Some recommendations to prevent piracy for ships in Southeast Asia
Tóm tắt: 

Cướp biển luôn là mối đe dọa lớn của người đi biển. Trong những năm gần đây, Đông Nam Á, khu vực Hàng hải nhộn nhịp, là điểm nóng của cướp biển. Phòng ngừa cướp biển là một trong những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu cho các tàu biển khi hành trình, neo đậu tại khu vực này. Trong khuôn khổ bài báo, một số khuyến nghị mang tính chất thực tiễn đã được đưa ra cho các chủ tàu và thuyền viên nhằm ứng phó chủ động, hiệu quả với nạn cướp biển đang gia tăng tại khu vực Đông Nam Á.

Abstract: 

Pirary is always a big threat to seafarers. In recent years, Southeast Asia, the bustling maritime area, is the hot spot of piracy. Preventing piracy is one of the top tasks for ships during sailing, anchoring in this area. Within the framework of the article, some practical recommendations have been made for shipowners and crew members to respond positively and effectively to the growing piracy in Southeast Asia.

Số TT: 
2
Trang: 
9