Skip to content Skip to navigation

Một số vấn đề trong xây dựng hệ thống đo đa kênh rung động trên tổ hợp diesel lai máy phát điện 110KW tại ĐHHH Việt Nam

Problems in making the multi-channel vibration measurement system on the D-G set 110KW in Vietnam Maritime University
Tóm tắt: 

Bài báo đề cập đến một số vấn đề trong xây dựng hệ thống đa kênh đo rung động đa năng hiện đại (MVMS-VMU01), được triển khai trên tổ hợp D-G 110 kW tại Viện NCPT, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Cấu hình MVMS-VMU01 gồm hai hệ thống con độc lập: hai kênh đo và truyền tin WiFi biến dạng rung động xoắn và dọc trục từ các tem biến dạng đến bộ thu thập dữ liệu của NI (DAQ-NI 9237); 5 kênh rung động thẳng gia tốc, 2 kênh đo góc xoắn của hai đĩa gắn trên trục (kiểu điện từ), và 1 kênh đo pha kết nối với bộ thu thập dữ liệu của NI (DAQ-NI 9234, 8 kênh). Một số vấn đề đồng bộ hóa tín hiệu đa kênh, đo và lưu trữ, hiển thị nhanh các kênh rung động, đọc dữ liệu đã lưu trữ cho xử lý dữ liệu đa kênh đã được giải quyết. Các vấn đề công nghệ đều liên quan đến NI và LabView.

Abstract: 

The article refers to solving problems in making the general-purpose multi-channel vibro-measurement system at VietNam Maritime University (MVMS-VMU01), applied to study vibrations on the D-G set 110 kW, in the IRD - VMU. The system consists of two sub-systems: The first one includes 2 non-contact measured sensors for torsional and axial vibrations (type strain gauge) with WiFi transfer of the data from the layed sensors on the rotated shaft to DAQ-NI 9237; The second one - 5 channel acceleration measurement, 2 channel position torsions (phases) of the two disks (electro-magnetic) on the shaft, and 1-channel trigger (phase) measurement with cable connection beetwen the sensors and DAQ-NI 9234 (8 channels). In the paper, the authors solve problems regarding to the comprehensive measurements of the two sub-channels and the measured signals with the phases of working cylinders of the diesel, express monitoring, saving and reading the measured data. The technical problems are related with NI and LabView (National Instruments, USA).

Số TT: 
1
Trang: 
5