Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp cáu cặn trên các bề mặt trao đổi nhiệt đến hiệu suất nhiệt của nồi hơi tàu thuỷ và đề xuất các biện pháp xử lý cáu trong nồi hơi tàu thuỷ