Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu các giải pháp giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển do dầu trong khai thác chở dầu