Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu đề xuất phương pháp lựa chọn enc ở các khu vực có dữ liệu chồng lấn trong công tác sản xuất hải đồ hàng hải điện tử tại Việt Nam

Proposing a method for enc selection in data overlapping areas on manufacturing enc in Vietnam
Tóm tắt: 

Bài báo đề cập đến lợi ích của việc sử dụng hải đồ điện tử (ENC) trong việc dẫn tàu an toàn, đồng thời giới thiệu công tác sản xuất hải đồ điện tử trong nước. Tuy nhiên, việc đánh giá độ chính xác cũng như chất lượng của hải đồ điện tử sản xuất trong nước khi có vùng chồng lấn giữa các đơn vị sản xuất trong nước và nước ngoài gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất một số phương pháp xử lý dữ liệu hải đồ khi có vùng chồng lấn xảy ra, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong cơ sở dữ liệu ENC.

Abstract: 

This paper discusses the benefits of using Electronic Navigational Chart (ENC) in safe navigation and introducing the procedure of manufactoring ENC in Vietnam. However, the assessment of the accuracy as well as the quality of ENC when there are overlapping areas between domestic and foreign manufacturers faces many difficulties and constraints. In this paper, the authors proposed several methods for processing chart data when overlapping zones occur, to ensure consistency in the ENC database.

Số TT: 
1
Trang: 
5