Skip to content Skip to navigation

Thử nghiệm đánh giá khả năng làm việc và mức độ phát thải của động cơ diesel tàu thủy khi ứng dụng công nghệ hòa trộn HHO với nhiên liệu cấp cho động cơ

Experiment for evaluating the working ability and emission of marine diesels when mixing HHO with fuel oil
Tóm tắt: 

Động cơ diesel tàu thủy là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn. Để kiểm soát mức độ phát thải của động cơ đáp ứng các yêu cầu của Công ước quốc tế MARPOL 73/78, đã có nhiều giải pháp được nghiên cứu áp dụng. Một trong những giải pháp mới hiện nay là hòa trộn HHO với nhiên liệu cấp cho động cơ. Nội dung bài báo giới thiệu các kết quả thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng làm việc và mức độ phát thải của động cơ diesel tàu thủy khi ứng dụng công nghệ hòa trộn HHO với nhiên liệu.

Abstract: 

Marine diesels are one of the air pollution sources. There are some sollutions that applied to control the emission of these kinds of engine, and mixing HHO with fuel oil is one of the new technology. This article introduces the experimental results to evaluate the working ability and emission of marine diesels when mixing HHO with fuel oil.

Số TT: 
1
Trang: 
4