Skip to content Skip to navigation

Ứng dụng mô hình bão hòa từ thông của động cơ không đồng bộ trong chế độ vận hành giới hạn dòng/áp

Saturated model application of induction motor in limited current/voltage operation
Tóm tắt: 

Hiệu quả của hệ thống điều khiển vector động cơ không đồng bộ trong lĩnh vực truyền động điện chất lượng cao phụ thuộc rất lớn vào mức độ dự báo chính xác của từ thông rotor  và hằng số thời gian rotor Tr , mà giá trị này thay đổi phụ thuộc vào mức độ bão hòa trong động cơ. Bài báo này đề xuất một cấu trúc mô hình toán bão hòa từ thông động cơ không đồng bộ ứng dụng trong chế độ vận hành giới hạn dòng/áp. Kết quả nghiên cứu được kiểm chứng bằng phần mềm Matlab/Simulink và cho thấy hệ thống hoạt động tốt trong cấu trúc mô hình bão hòa này.

Abstract: 

The effectiveness of vector control of induction motors in electric drives high quality depends greatly on accuracy estimation the rotor flux  and identification the rotor time constant  , whereas this value varies depending on saturation level in the motor. This paper presents a saturated model structure of induction motors applications in limited current/voltage operation. The investigation results verified by the simulation using Matlab/Simulink and shows that the system would be successfully used in the saturation model structure.

Số TT: 
2
Trang: 
8