Skip to content Skip to navigation

Xây dựng mô hình chức năng hệ động lực chính diesel - vỏ tàu - chân vịt trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tại các chế độ khai thác đặc biệt

Creating functional models of the main proppulsion plant diesel - hull - propeller of sea going general cargo ship in special operating regimes
Tóm tắt: 

Xây dựng mô hình chức năng hệ động lực chính diesel - vỏ tàu - chân vịt trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tại các chế độ khai thác đặc biệt

Abstract: 

Creating functional models of the main proppulsion plant diesel - hull - propeller of sea going general cargo ship in special operating regimes

Số TT: 
1
Trang: 
3