Skip to content Skip to navigation

Xây dựng phần mềm giải các bài toán kỹ thuật điện sử dụng Matlab

Implementation software to calculate electrical circuits using Matlab
Tóm tắt: 

Bài báo đã xây dựng phần mềm tính toán, giải một số bài toán kỹ thuật điện sử dụng công cụ Matlab. Các kết quả giải của phần mềm đã đáp ứng được yêu cầu. Trên cơ sở này có thể phát triển phần mềm để tính toán và giải các bài toán tổng quát về kỹ thuật điện. Bài báo có ý nghĩa thực tiễn trong công tác đào tạo nhân lực ngành Điện.

Abstract: 

The paper proposed software to calculate electrical circuit using Matlab tool. These calculate results of software are suitable. Based on this software, we can develop this software for general problems. This paper is contributed in training electrical human resources.

Số TT: 
3
Trang: 
14