Skip to content Skip to navigation

Danh mục Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Thành phố năm 2022, năm 2023.

Phòng Khoa học - Công nghệ thông tin về Danh mục Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Thành phố năm 2022, năm 2023.

Danh sách có Chủ nhiệm đề tài là Cán bộ, Giảng viên và các nhà khoa học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Chi tiết xem tại file đính kèm.