Skip to content Skip to navigation

Tin tức

 • [THÔNG BÁO] Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2023

           Căn cứ Thông báo 32/TB-SKHCN ngày 13/02/2023 của Sở khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2023, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn chi tiết của Sở Khoa học và Công nghệ để đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm cấp thành phố 2023 (nội dung hướng dẫn chi tiết xem Thông...
 • [THÔNG BÁO] Về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

           Căn cứ Công văn số 18/HĐGSNN ký ngày 16/02/2023 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023, Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện của người được xét công nhận chức danh GS, PGS để đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 (Lịch...
 • [THÔNG BÁO] Về việc đề cử thành viên tham gia HĐGSCS Trường ĐH Hàng hải Việt Nam năm 2023

           Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;           Căn cứ thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo...
 • [KẾ HOẠCH] Triển khai hoạt động xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

        Căn cứ Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ký ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; Căn cứ nội dung Công văn số 18/HĐGSNN ký ngày 16/02/2023 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về...
 • [KẾ HOẠCH] Triển khai hoạt động xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

        Căn cứ Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ký ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; Căn cứ nội dung Công văn số 18/HĐGSNN ký ngày 16/02/2023 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về...

Pages