Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • [THÔNG BÁO] Về việc đăng ký tham gia tuyển chọn dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023

           Thực hiện Kế hoạch số 281/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025. Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng có Công văn số 326/SKHCN-PTCN ngày 13/3/2023 về việc phối hợp tuyên truyền hoạt động tuyển chọn dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 và...
 • [THÔNG BÁO] Quyết định phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025.

  Ngày 28/12/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ  đã ban hành Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN và ĐMST đến năm 2025. Phòng Khoa học Công nghệ sao gửi quyết định nêu trên để các đơn vị chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện, lồng ghép trong đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ KHCN hàng năm tại đơn vị mình (nội dung chi tiết xem Quyết định đính kèm).
 • [THÔNG BÁO] Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2023

           Căn cứ Thông báo 32/TB-SKHCN ngày 13/02/2023 của Sở khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2023, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn chi tiết của Sở Khoa học và Công nghệ để đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ KH&CN năm cấp thành phố 2023 (nội dung hướng dẫn chi tiết xem Thông...
 • [THÔNG BÁO] Về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

           Căn cứ Công văn số 18/HĐGSNN ký ngày 16/02/2023 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023, Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện của người được xét công nhận chức danh GS, PGS để đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 (Lịch...
 • [THÔNG BÁO] Về việc đề cử thành viên tham gia HĐGSCS Trường ĐH Hàng hải Việt Nam năm 2023

           Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;           Căn cứ thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo...

Pages