Skip to content Skip to navigation

Văn bản, thông báo KHCN

Tên Văn bản File tải về Số ký hiệu Ban hành
Thông báo về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022 Tải về 1842/TB-ĐHHHVN-KHCN 08/12/2021
Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 1786/TB-ĐHHHVN-KHCN 01/12/2021
Quyết định về việc giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022 Tải về 2186/QĐ-ĐHHHVN-KHCN 18/11/2021
Thông báo kết luận cuộc họp Hội đồng ĐT&KHCN Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tháng 11/2021 Tải về 1661A/TB-ĐHHHVN-KHCN 09/11/2021
Quyết định về việc phê duyệt danh mục, giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021-2022 Tải về 1999/QĐ-ĐHHHVN-KHCN 29/10/2021
Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2021-2022 Tải về 1362/KH-ĐHHHVN-KHCN 16/09/2021
Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 2068/QĐ-ĐHHHVN 10/11/2020
Quyết định về việc giao kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo năm học 2021-2022 Tải về 1998/QĐ-ĐHHHVN-KHCN 29/10/2021
Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2020-2021 Tải về 1243/KH-ĐHHHVN-KHCN 18/09/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020 Tải về 438/QĐ-ĐHHHVN 23/03/2020

Pages