Skip to content Skip to navigation

Văn bản, thông báo KHCN

Tên Văn bản File tải về Số ký hiệu Ban hành
Quyết định Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo, công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 1704/QĐ-ĐHHHVN 23/09/2019
Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2019-2020 Tải về 1121/KH-ĐHHHVN-KHCN 19/09/2019
Quyết định Ban hành Quy định về việc ghi tên, địa chỉ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong các công bố thông tin đào tạo và nghiên cứu khoa học Tải về 1666/QĐ-ĐHHHVN 19/09/2019
Quyết định Ban hành Quy định về việc biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 1684 /QĐ-ĐHHHVN 19/09/2019
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 809/QĐ-ĐHHHVN 10/05/2019
Tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Tải về 37/2018/QĐ-TTg 31/08/2019
Quyết định về việc đổi tên Phòng Quản lý khoa học thành Phòng Khoa học - Công nghệ Tải về 1704/QĐ-TCCB 08/09/2009
Ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 Tải về 11/QĐ-ĐHHHVN 02/01/2019
Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 Tải về HĐ CDGSNN 18/08/2017
Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018 - 2019 Tải về 774/KH-ĐHHHVN-KHCN 20/08/2018

Pages