Skip to content Skip to navigation

Văn bản, thông báo KHCN

Tên Văn bản File tải về Số ký hiệu Ban hành
Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Tải về 27/2023/NĐ-CP 31/05/2023
Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Tải về 02/2023/TT-BKHCN 08/05/2023
Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Tải về 06/2023/TT-BKHCN 25/05/2023
Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ Tải về 05/2023/TT-BKHCN 22/05/2023
Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tải về 03/2023/TT-BTC 10/01/2023
Quy định Về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 2494/QĐ-ĐHHHVN 22/12/2022
Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 1829/QĐ-ĐHHHVN 20/09/2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 1828/QĐ-ĐHHHVN 20/09/2022
Kế hoạch hoạt động Khối khoa học công nghệ năm học 2022-2023 Tải về 1025/KH-ĐHHHVN-KHCN 25/08/2022
Quyết định về việc phê duyệt danh mục, giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm năm 2022 Tải về 2418/QĐ-ĐHHHVN-KHCN 23/12/2021

Pages