Skip to content Skip to navigation

Văn bản, thông báo KHCN

Tên Văn bản File tải về Số ký hiệu Ban hành
Quy định về việc quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 2133/QĐ-ĐHHHVN 05/11/2018
Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng biên tập Tạp chí "Khoa học Công nghệ Hàng hải" Tải về 1428/QĐ-ĐHHHVN-TCHC 19/08/2020
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Đào tạo & KHCN Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 2141/QĐ-ĐHHHVN 06/11/2018
Thể lệ Xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học sinh viên” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 860/QĐ-ĐHHHVN-KHCN 16/05/2018
Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt đồng Sơ hữu trí tuệ trong Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 2459/QĐ-ĐHHHVN 29/12/2017
Quyết định Ban hành Quy định về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 2232/QĐ-ĐHHHVN 06/12/2017
Quyết định ban hành Quy định về việc biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 1769/QĐ-ĐHHHVN 02/10/2017
Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017 - 2018 Tải về 847/KH-ĐHHHVN-KHCN 26/09/2017
Quyết định Về việc Ban hành Quy định “Hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam” Tải về 1333/QĐ-ĐHHHVN 25/07/2017
Quy định kiểm tra chống sao chép trong đào tạo và nghiên cứu khoa học Tải về 435/QĐ-ĐHHHVN 17/03/2017

Pages