Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
61
Tình hình tham gia các công ước quốc tế về ô nhiễm dầu và các chất nguy hiểm độc hại trên biển của Việt Nam
The present state of vietnamese parties to international conventions on oil and hns pollution at sea
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, NGUYỄN THÀNH LÊ, PHAN VĂN HƯNG 57 SỐ 50 (04/2017)
62
Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp neo đến sự phân bố nội lực trong kết cấu bến nổi
Study effects of anchored method on internal force distribution of floating berth
TRẦN LONG GIANG 55 SỐ 49 (01/2017)
63
Một cách tiếp cận trong giải quyết bài toán tự động hóa sinh dữ liệu kiểm thử phần mềm
An approach to automated test data generation
PHẠM ĐỨC TOÀN, PHAN NGUYÊN HẢI, PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 64 SỐ 54 (04/2018)
64
Quy tắc giá trị tỷ lệ biên tập và scamin trong biên tập Hải đồ điện tử Hàng hải
Rules of rating values and scamin in electronic navigational chart editor
TRẦN VĂN LƯỢNG 58 SỐ 52 (11/2017)
65
Nghiên cứu ứng dụng hệ thống điện kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời với điện lưới trên tàu biển
Study applycation of electric system combined between solar energy and grid on the vessels
TRẦN HỒNG HÀ 62 SỐ 51 (08/2017)
66
Đề xuất giải pháp tạm thời cho doanh nghiệp vận tải biển việt nam đáp ứng kiểm tra theo công ước BWM 2004
Proposing provisional solution for vietnam ship owners to meet the inspection of BWM convention 2004
VŨ ĐĂNG THÁI, PHẠM KỲ QUANG, NGUYỄN VĂN SƯỚNG 62 SỐ 50 (04/2017)
67
Tính toán mô phỏng tác động của lực gia thêm đến đặc tính ổn định tàu thủy
Calculation and simulation of the additional force effect on ship’s stability
PHẠM KỲ QUANG, VŨ VĂN DUY, PHẠM NGUYÊN ĐĂNG KHOA 60 SỐ 49 (01/2017)
68
Ứng dụng hiện nay của xúc tác quang hóa trên cơ sở graphene trong quá trình giảm thiểu khí NOx
Current graphene-based photocatalysts for NOx removal
NGUYỄN XUÂN SANG 69 SỐ 54 (04/2018)
69
Xác định hệ số độ lệch La bàn từ hàng hải
Determining the deviation coefficients of marine magnetic compass
NGUYỄN VĂN SƯỚNG, ĐỖ TRUNG KIÊN 63 SỐ 52 (11/2017)
70
Xác định gần đúng vận tốc gió flutter tới hạn của dầm chủ cầu dây văng nhịp lớn bằng công thức của Selberg
Approximate determination of critical flutter wind speed of long-span cable-stayed bridges using the Selberg formula
TRẦN NGỌC AN 66 SỐ 51 (08/2017)
71
Xây dựng phần mềm quản lý, lựa chọn hải đồ trên tàu biển
Mechanism for chart management and selection on board
MAI VĂN HOÀNG, NGUYỄN MINH ĐỨC 66 SỐ 50 (04/2017)
72
Bộ luật chuyên biệt về phòng chống ô nhiễm dầu từ tàu biển: sự cấp thiết cho Việt Nam
Special law on prevention of oil polution from the ships: urgency for Vietnam
NGUYỄN THÀNH LÊ, PHẠM VĂN TÂN 64 SỐ 49 (01/2017)

Pages