Skip to content Skip to navigation

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

CÁC SỐ ĐÃ XUẤT BẢNDanh sách bài đã đăng

Số TT Tên bài đăng Tác giả Trang Số TC
73
Hoàn nguyên magie kim loại từ quặng Dolomit Thanh Hóa bằng quy trình Pidgeon
Magnesium reduction from Thanh Hoa Dolomite ore by Pidgeon process
LÊ THỊ CHIỀU, TRẦN ĐỨC HUY, NGÔ XUÂN HÙNG, VŨ VĂN KHÁNH, NGUYỄN DƯƠNG NAM 76 SỐ 54 (04/2018)
74
Ước tính lượng dầu tràn lớn nhất trên vùng biển Việt Nam - cơ sở để xây dựng nguồn lực ứng phó tràn dầu
Estimating maximum amount of oil discharge in Vietnamese water - basis to build oil spill response
PHAN VĂN HƯNG 67 SỐ 52 (11/2017)
75
Phân tích mô hình số để xác định ứng xử của thùng bê tông thành mỏng cốt thanh FRP
Numerical analysis for determination of behavior of thin concrete block reinforced by FRP
TRẦN LONG GIANG 70 SỐ 51 (08/2017)
76
Hệ thống phân loại hạt cà phê dựa trên xử lý hình ảnh
Coffee bean grading system based on the image processing
ĐẶNG XUÂN KIÊN, PHẠM TÂM THÀNH, NGUYỄN MINH TOÀN 70 SỐ 50 (04/2017)
77
Xác định vị trí tàu sử dụng đường vị trí thiên văn
Finding of ship position using line of position in celestial navigation
NGUYỄN VĂN SƯỚNG 69 SỐ 49 (01/2017)
78
Về một lớp các dãy số nguyên bị chặn
On a class of bounded integer sequences
HOÀNG VĂN HÙNG 81 SỐ 54 (04/2018)
79
Bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc trong việc bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu
Compulsory liability insurance in the compensation for ships’ oil pollution damage
PHẠM VĂN TÂN, NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, NGUYỄN THÀNH LÊ 72 SỐ 52 (11/2017)
80
Đề xuất một số biện pháp bảo vệ trụ cầu tránh va chạm với phương tiện thủy
Proposals of bridge piers’ protection against vessel collision
TRẦN ĐỨC PHÚ 75 SỐ 51 (08/2017)
81
Hệ thống phân loại hạt cà phê dựa trên xử lý hình ảnh
Coffee bean grading system based on the image processing
LÊ XUÂN VIỆT, NGUYỄN MINH ĐỨC 75 SỐ 50 (04/2017)
82
Đánh giá nguy cơ tràn dầu và nâng cao khả năng ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Việt Nam
Risk assessment of oil spill and improving capacity of oil spill response around Vietnamese sea
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, PHAN VĂN HƯNG 73 SỐ 49 (01/2017)
83
Thực thi các biện pháp bảo đảm an ninh hàng hải của Úc và kinh nghiệm cho Việt Nam
Enforce measures to ensure maritime security of Australia and experience for Vietnam
LƯƠNG THỊ KIM DUNG 85 SỐ 54 (04/2018)
84
Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Actuality of natural resources in Hai An district, Hai Phong city
TRẦN HỮU LONG 75 SỐ 52 (11/2017)

Pages